Đăng nhập
8.733
1 người đang online
KỲ HỌP THỨ 4 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 05/12/2017 đến ngày 07/12/2017)

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 1011/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 1011_TB_HDND.pdf
2 DK Dự kiến thảo luận tổ DKTLT.pdf
3 1018/TB-HĐND Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa XII VB1018.pdf
4 826/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII 826_KH_HDND_2017.PDF
5 DKCT Dự kiến Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XVII Dk.PDF
6 _NULL Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 3,HĐND tỉnh khóa XVII BC_KQ_GQ_KN_k3.PDF
7 _NULL Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 BC_Tomtat_k4_2017.PDF
8 _NULL Dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII Du kien_ TG_K4_2017.pdf
9 6330/STNMT-VP Báo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lới chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh vbden_6330_STNMT-VP.pdf
10 60/TB-MTTh Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Khóa XVII 60.PDF
11 245/TB-VPHĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII 245_TB_VP_2017.PDF
12 175/BC-UBND Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBnD tỉnh năm 2017; trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 175.PDF
13 3792/SGTVT-KHTC Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII về nội dung khắc phục tình trạng chậm tiến độ một số dự án giao thông trên ddianj bàn tỉnh. 3792.pdf
14 5043/BC-TA Báo cáo công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 5043_BC_TA.PDF
15 307/BC-VKS-VP Tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2017 307-bc.PDF
16 985/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên, sáp nhập thành lập thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc huyện hậu lộc 985.PDF
17 3112/BC-SVHTTDL Kết quả thực hiện khắc phục hạn chế, tồn tại trong xây dựng các công trình văn hóa, giải trí cho thanh niên trên địa bàn tỉnh vbden_3112_BC-SVHTTDL.pdf
18 4957/BC-STC Tình hình rà soát, kiểm tra, đôn đốc thu nộp tiền sử dụng đất các dự án còn nợ đọng tienf sử dụng đất vbden_4957_BC-STC.pdf
19 1149/BC-SCT Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịchHĐND tỉnh tại phiên họp chất vấn, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII vbden_1149_BC-SCT.pdf
20 2598/SYT-VP Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất ván tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh 2598.PDF
21 2377/SGDĐT-TCCB Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh - Khóa XVII VBden_2377.PDF
22 153/ĐĐBQH-BC Tổng hợp kêt quả giải qyết và trả lời của các Bộ, ngành Trung ương về những kiến nghị của cử tri Thanh Hóa gửi đến kỳ hop thứ ba, Quốc hội khóa XIV VBden_153.PDF
23 294/BC-UBND Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vaanss và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII VBden_294.PDF
24 1292/UBND-VP Báo cáo thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XVII VBden_1929.PDF
25 1483/UBND-VP Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn à xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XVII VBden_1483.PDF
26 244/BC-UBND Báo cáo các dự án giao thông còn khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng VBden_244.PDF
27 167/BC-UBND Kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII kỳ họp thứ 3 và các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh sau kỳ họp thứ 3 (Tài liệu báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, khóa XVII) bc167_signed.PDF
28 2799/SGDĐT-TCCB Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh - Khóa XVII 2799_SGD.PDF
29 937/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 937_bC_HDND.PDF
30 938/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát "Việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn miền núi từ năm 2015-2016" 938_BC_HDND.PDF
31 948/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 948_BC_HDND.PDF
32 6330/STNMT-VP Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh 6330_STNMT_vP.PDF
33 174/BC-UBND Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 174.PDF
34 1282/BC-SCT Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên chất vấn, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII 1282.PDF
35 161/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2017 - Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 161-BC-UBND.pdf
36 3415/SNN&PTNT Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh 3415.PDF
37 976/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 976HD.PDF
38 949/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh 949.pdf
39 980/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Thanh Hóa 980.PDF
40 959/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội năm 2017, Chương trình công tác năm 2018 959.pdf
41 968/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 968.pdf
42 196/BC-STNMT Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 196TL.pdf
43 2772/SYT-VP V/v trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII 2772.pdf
44 956/BC-HĐND Kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 956.pdf
45 187/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Đề án "sắp xếp các trường trung học phổ thông công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025" 187-ttr.PDF
kem1871.PDF
kem1872.PDF
46 958/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại 958.PDF
47 984/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (lĩnh vực pháp chế); Báo cáo công tác năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh 984.PDF
48 748/BDT-VP Về việc trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII 748.PDF
49 173/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 173.PDF
50 967/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 967.PDF
51 970/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch đê điều các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Yên, sông Bạng) 970.PDF
52 996/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập để thành lập thông, tại các xã thuộc huyện Yên Định 996.PDF
53 972/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Yên, sông Bạng) 972.PDF
54 973/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã) 973.PDF
55 974/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Bắc sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 974.PDF
56 971/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch đê điều các tuyến sống có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã) 971.PDF
57 991/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc chuyện Quảng Xương 991.PDF
58 969/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 969hd.PDF
59 992/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc huyện Hoằng Hóa 992.PDF
60 988/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập để thành lập thôn thuộc xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân 988.PDF
61 965/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 965.PDF
62 990/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn tại các xã thuộc huyện Hà Trung 990.PDF
63 994/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc đặt tên 14 tuyến đường và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Quốc Xương, huyện Quảng Xương 994.PDF
64 177/TTr-UBND Tờ trình về việc chấp thuận Danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 177.PDF
65 964/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa năm 2020 964.PDF
66 975/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 tỉnh Thanh Hóa 975.PDF
67 962/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc Ban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 962.PDF
68 982/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 982.PDF
69 983/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát tình hình sử dụng đất để thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận trong 3 năm 2014 - 2016 983.PDF
70 202/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành "Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tinh Thanh Hóa đến năm 2030" 202tr.PDF
71 993/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên 16 tuyến đường và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc 993.PDF
72 961/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 961.PDF
73 182/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Quy hoạch đê điều các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã) 182.PDF
74 181/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã) 181.PDF
75 184/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh hóa đên năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Hợp phần sông Yên, sông Bạng) 184.PDF
76 185/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Quy hoạch đê điều các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Hợp phần sông Yên, sông Bạng) 185.PDF
77 193/Ttr-UBND Tờ trình về việc đặt tên 14 tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn 193.PDF
78 997/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của UBND tỉnh (lĩnh vực miền núi dân tộc) 997.PDF
79 987/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự Nghị quyết về việc đề nghị thành lập thị trấn Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 987.PDF
80 194/TTr-UBND Tờ trình về việc đặt tên 16 tuyến đường và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc 194.PDF
81 180/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 180.PDF
82 190/Ttr-UBND Tờ trình về việc thông qua đề nghị thành lập thị trấn Quảng Lợi thuộc huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 190.PDF
83 183/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Bắc sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 183.PDF
84 200/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị bổ sung tỷ lệ phần trăm *%9 phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Thanh Hóa 200.PDF
85 201/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2016 201.PDF
86 208/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2018 208.PDF
87 186/TTr-UBND Tờ trình về chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2020 186.PDF
88 977/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2018 977.PDF
89 989/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng và khu vực dự kiến mở rộng, huyện Thọ Xuân đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV 989.PDF
90 986/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên 14 tuyến đường và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn 986.PDF
91 963/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án "Sắp xếp các Trường trung học phổ thông công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025" 963.PDF
92 960/BC-HĐND Báo cáo giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2015 đế nay 960.PDF
93 998/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Văn hóa - Xã hội năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp nám 2018 998.PDF
94 866/BC-CTHADS Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự, hành chính năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 866.PDF
95 189/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua đề nghị công nhận thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng và khu vực dự kiến mở rộng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV 189.PDF
96 191/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 191a.PDF
191b.PDF
97 981/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Thanh Hóa 981.PDF
98 979/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 979.PDF
99 204/Ttr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn về điều chỉnh Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Thanh Hóa 204.PDF
100 205/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, tỉnh Thanh Hóa 205.PDF
101 206/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018, tỉnh Thanh Hóa 206.PDF
102 995/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc huyện Cẩm Thủy 995.PDF
103 177/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Thứ ba, HĐND tỉnh Khóa XVII 177bc.PDF
104 172/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh KHóa XVII 172.PDF
105 203/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết nghị đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn của các xã thuộc huyện Hà Trung 203.PDF
106 195/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết nghị sáp nhập để thành lập thôn thuộc xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân 195.PDF
107 196/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyets nghị sáp nhập để thành lập thôn của các xã thuộc huyện Yên Định 196.PDF
108 197/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết nghị sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Xương 197.PDF
109 198/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết nghị sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn thuộc huyện Hoằng Hóa 198.PDF
110 188/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết nghị sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn thuộc huyện Cẩm Thủy 188.PDF
111 209/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 209.PDF
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Lê Đức Thuận - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "hdndthanhhoa.gov.vn".